Tomerlin Slavko

Slavko Tomerlin, biografija

 

Rođen je 2. ožujka 1892. u Kešincima kraj Đakova. Školovao se na Višoj školi za umjetnost u zagrebu 1908.-1912., te na Akademiji u Pragu. profesori su mu bili Valho Bukovac i Zenišek. U osijeku je 1919. godine otvorio privatnu slikarsku školu koja djeluje do 1921. godine. Poslije živi u Zagrebu. Jedan je od slikara o čijem se životu i radu zna malo. Razlog tomu je što je pripadao grupi autora koji se svojim radovima nisu priklanjali novim tendencijama u umjetsnoti, jer nisu željeli odbaciti tradicionalni način građanskog slikarstva. Umro je 26. siječnja 1981. godine u Zagrebu.